Obchodní podmínky

Provozovatel Sharplayers s.r.o. Na líše 27, 141 00 Praha, IČ: 08097437. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností Sharplayers a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která uskutečňuje nákup na dálku z webových stránek společnosti Sharplayers „https://www.sharplayers.cz“ (dále jen „zákazník“) na straně druhé. Strany souhlasí s tím, že jakákoli objednávka, kterou společnost Sharplayers provádí prostřednictvím internetu, je řízena těmito obecnými podmínkami. Společnost Sharplayers si vyhrazuje možnost kdykoli změnit své všeobecné obchodní podmínky. V takovém případě budou podmínky platné v den, kdy zákazník provedl objednávku. Tyto obecné podmínky převažují nad všemi dalšími obecnými nebo specifickými podmínkami, se kterými společnost Sharplayers výslovně nesouhlasila. Charakteristika služeb
 1. Sharplayers nabízí aditivní výrobu a výrobu prototypů. Podle specifikace zákazníka jsou vytvořeny konkrétní předměty.
 2. Výrobky vytištěné společností Sharplayers jsou určeny výhradně pro výzdobu, zábavu nebo prototypování. Tisknuté výrobky nemají žádný užitečný nebo funkční účel, není li dohodnuto jinak.
 3. Společnost Sharplayers si vyhrazuje možnost odmítnout jakoukoli objednávku, která může způsobit porušení zákona, jakož i jakýchkoli výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez uměleckého díla, obchodní známka či značka atd. Sharplayers zváží, zda výrobek vyhovuje ustanovením v tomto článku a dle toho rozhodne. V případě, že si zákazník myslí, že jeho výrobky byly neoprávněně odmítnuty, může Sharplayers svůj požadavek vysvětlit a tento případ bude vyřešen individuálně.
Dostupnost materiálů
 1. V případě objednávky výrobku z dočasně nedostupných materiálů, které si zákazník zvolil, bude zákazník informován o termínu dodání a vhodné alternativě.
 2. Pokud je materiál trvale nedostupný, Sharplayers navrhne jiný materiál. Výběr materiálu je proveden před platbou.
 3. Společnost Sharplayers si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou společností v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.
Objednání
 1. Pro vytvoření objednávky je nutné postupovat následovně:
 • vyplňte online objednávkový formulář s detaily kontaktu
 • vyplňte specifikaci objektu
 • ověřte správnost fakturační adresy
 • proveďte platbu v souladu se stanovenými podmínkami;
 • potvrďte objednávku a zaplaťte.
 
 1. Potvrzením nabídky souhlasíte se všeobecnými podmínkami. Zákazníci nemají možnost používat své vlastní podmínky. Potvrzující e-mail pro zákazníka se všemi specifikacemi (popis předmětu, cena, datum výroby, datum doručení atd.) bude zákazníkovi zaslán z e-mailové adresy objednávky@sharplayers.cz.
 2. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky společností Sharplayers. Společnost Sharplayers zašle e-mail s potvrzením přijetí objednávky.
 3. Společnost Sharplayers si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 15 dnů.
 4. Údaje zaznamenané a uchovávané společností Sharplayers jsou důkazem všech transakcí mezi společností Sharplayers a jejími zákazníky.
Cena a platba
 1. Všechny objednávky jsou splatné v měně vybrané zákazníkem.
 2. Společnost Sharplayers si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny. Faktury pro objednávku budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena společností Sharplayers, jak je stanoveno v článku 4 těchto všeobecných podmínek.
 3. V případě dodávek mimo území EU budou celní poplatky a formality placeny zákazníkem, není-li na objednávkovém formuláři uvedeno jinak. Zákazník je zodpovědný za ověření možnosti importu produktů do země dodávky.
 4. Pro platbu jsou přijímány karty MasterCard a Visa.
 5. Platba se provádí přímo prostřednictvím zabezpečeného platebního modulu společnosti PayPal Ltd. a Stripe, Inc. Číslo bankovní karty a datum exspirace jsou zašifrovány a zasílány do PayPal Ltd. Zabezpečené služby jsou poskytovány za použití šifrovacího postupu SSL (Secure Socket Layer), přístup není umožněn Sharplayers ani žádné třetí straně.
 6. Společnost Sharplayers neudržuje informace o platebních kartách svých zákazníků.
 7. Údaje zaznamenané a uchovávané společností Sharplayers jsou důkazem objednávky a všech provedených transakcí. Údaje zaznamenané platebním systémem představují důkaz o finančních transakcích.
 8. Faktury budou odeslány na Vaši e-mailovou adresu.
Dodací podmínky
 1. Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v zemi zákazníka, většinou DPD nebo národními poštovními službami.
 2. Společnost Sharplayers se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání.
 3. Objekty budou doručeny na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 4. Vlastnictví objektů a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile se objekty ujmou.
 5. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezporuchovost obalů předmětů a v případě jakýchkoli závad oznámit dopravci bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, kupující nemusí dopravce převzít zásilku. Zboží bude vráceno a zkontrolováno prostřednictvím platby Sharplayers.
Záruka
 1. 3D objekty vytištěné společností Sharplayers jsou určeny výhradně pro výzdobu, potěšení nebo prototypování. Společnost Sharplayers nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem.
 2. Společnost Sharplayers nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu.
 3. Společnost Sharplayers nemůže být zodpovědná v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nejsou výlučně přičitatelné společnosti Sharplayers..
 4. Obrázky uvedené v katalogu na webové stránce „http: // www.Sharplayers.com“ nejsou smluvně závazné.
 5. Přístup zákazníka, používání a navigace na webových stránkách společnosti Sharplayers je na vlastní nebezpečí.
 6. Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je společnost Sharplayers vázána vyvinout nejvyšší úsilí. Společnost Sharplayers nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.
Duševní vlastnictví
 1. Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména a loga, které se objevují na webových stránkách „https: // www.sharplayers.cz“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými společností Sharplayers a / nebo tvůrci vázánými na Sharplayers prostřednictvím konkrétní smlouvy.
 2. Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu nebo návrh, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto obrázku a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto obrázku.
 3. Zákazník se zavazuje odškodnit společnost Sharplayers za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví obrázku zaslaného Sharplayers. Zákazník uděluje společnosti Sharplayers licenci pro jednorázové použití jejich obrazu pro provedení objednávky.
Řešení sporů
 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem.
 2. Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek.
 3. Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat společnost Sharplayers, aby mohla získat smírné řešení.
 4. V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou.
Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými společností Sharplayers, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailu info@sharplayers.cz nebo na telefonním čísle +420 721 031 449
Často se lidé ptají

Podklady nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu, nahrát na drive, nebo donést fyzicky přímo k nám.

Jako první bude potřeba nám sdělit co nejvíce informací o výrobku, který plánujete vyrobit. K čemu výrobek má sloužit, kdo ho bude používat aj. Vyrobíme tzv. zadávací dokumentaci, podle které naši 3D produktový designeři začnou pracovat.
3D produktový designeři vám dle domluvených termínu představí jejich návrhy v podobě 3D modelů. Podle potřeby dojde k revizím těchto návrhů.

Podklady nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu, nahrát na drive, nebo donést fyzicky přímo k nám.

Jako první bude potřeba nám sdělit co nejvíce informací o výrobku, který plánujete vyrobit. K čemu výrobek má sloužit, kdo ho bude používat aj. Vyrobíme tzv. zadávací dokumentaci, podle které naši 3D produktový designeři začnou pracovat.
3D produktový designeři vám dle domluvených termínu představí jejich návrhy v podobě 3D modelů. Podle potřeby dojde k revizím těchto návrhů.

Podklady nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu, nahrát na drive, nebo donést fyzicky přímo k nám.

Jako první bude potřeba nám sdělit co nejvíce informací o výrobku, který plánujete vyrobit. K čemu výrobek má sloužit, kdo ho bude používat aj. Vyrobíme tzv. zadávací dokumentaci, podle které naši 3D produktový designeři začnou pracovat.
3D produktový designeři vám dle domluvených termínu představí jejich návrhy v podobě 3D modelů. Podle potřeby dojde k revizím těchto návrhů.

Podklady nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu, nahrát na drive, nebo donést fyzicky přímo k nám.

Jako první bude potřeba nám sdělit co nejvíce informací o výrobku, který plánujete vyrobit. K čemu výrobek má sloužit, kdo ho bude používat aj. Vyrobíme tzv. zadávací dokumentaci, podle které naši 3D produktový designeři začnou pracovat.
3D produktový designeři vám dle domluvených termínu představí jejich návrhy v podobě 3D modelů. Podle potřeby dojde k revizím těchto návrhů.

Doklady nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu, nahrát na drive, nebo donést v tištěné formě přímo k nám.

Jako první bude potřeba nám sdělit co nejvíce informací o výrobku, který plánujete vyrobit. K čemu výrobek má sloužit, kdo ho bude používat aj. Vyrobíme tzv. zadávací dokumentaci, podle které naši 3D produktový designeři začnou pracovat.
3D produktový designeři vám dle domluvených termínu představí jejich návrhy v podobě 3D modelů. Podle potřeby dojde k revizím těchto návrhů.
Pokračujte ve čtení

Selective laser sintering – SLS

V praxi se této technologii říká také ""sintrován"". SLS tiskárny spékají plastový prášek laserem, nejčastěji nylon (PA12). Výhoda SLS je zejména v mechanických vlastnostech,...

3D tisk FFF/FDM

  Fused Filament Fabrication (FFF) umožňuje vyrábět rychlé a levné 3D modely s nízkým rozlišením tisku. Někdy je technologie nazývána FDM (Fused Deposition Modeling)...

Stereolitografie (SLA/DLP)

  SLA/DLP jsou technologie 3D tisku, kde vzniká model postupným vytvrzováním fotosenzitivní pryskyřice. Ta je vytvrzována buď laserem (SLA) nebo pomocí LCD displeje (DLP)....

Selective Laser Melting (SLM)

SLM 3D tisk, pro výrobu vysoce přesných a odolných kovových dílů. Ideální řešení pro vytváření odolných dílů, často využívané v přímé výrobě, prototypování a...

Jaká technologie 3D tisku je pro mě vhodná?

Vhodnou technologii zpravidla doporučujeme na základě potřeb konkrétního projektu. Na většinu z nich je možné aplikovat více technologií 3D tisku, často ale také úplně...

3D tisk z Amphora XT-CF 20

Amphora XT-CF 20 Pokročilý materiál vyznačující se vysokou tuhostí díky příměsi uhlíkových vláken.   Výhody Chemická odolnost Vysoká tuhost Nevýhody Nízká tepelná odolnost Příklady...